Home Highlights Player Highlight Jacob Labovitz (Langley Soccer vs South Lakes)

Jacob Labovitz (Langley Soccer vs South Lakes)

SHARE

GOAL OF THE YEAR??

 

 

video courtesy of Bruce Labovitz